Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A szerződő felek

A webtárhely szolgáltatás (továbbiakban: szolgáltatás) szolgáltatója: Wombat Solution Kft. (1173 Budapest, Pesti út 83. Fsz. 2. ajtó, https://wombatsolution.com, tel: +36 20 327 9828, adószám: 32165146-2-42) (továbbiakban: Szolgáltató). A szolgáltatás igénybevevője (továbbiakban: Ügyfél) a szolgáltatás megrendelője és használója.

A szolgáltatás tárgya

A szolgáltatás tárgya az Ügyfél által igényelt webtárhely szolgáltatás biztosítása. A Szolgáltató a webtárhely szolgáltatást a saját szerverén biztosítja, és az Ügyfél által igényelt szolgáltatásokat a Szolgáltató által meghatározott technikai paraméterek szerint nyújtja. Az Ügyfélnek lehetősége van saját domain nevének a webtárhelyhez történő hozzákapcsolására, amelyet a Szolgáltató a webtárhely szolgáltatás keretében üzemeltet. A szolgáltatás részét képezi továbbá az Ügyfél számára nyújtott technikai támogatás is, amely az Ügyfél által használt szoftverek és eszközök működésével kapcsolatos kérdésekben nyújt segítséget. A Szolgáltató a szolgáltatást a választott csomagban meghatározott díjszabás szerint nyújtja. Az Ügyfélnek lehetősége van éves vagy havi előfizetésre, amelynek díja havonta vagy évente kerül kiszámlázásra a Szolgáltató által meghatározott díjszabás szerint.

Az ÁSZF hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) meghatározzák az Ügyfél és a Szolgáltató közötti jogviszony szabályait, valamint azokat a feltételeket, amelyeket az Ügyfélnek tudomásul kell vennie a szolgáltatás igénybevétele előtt. Az Ügyfélnek kötelessége elfogadni az ÁSZF feltételeit, és ezzel vállalja, hogy a szolgáltatást a megállapított szabályok szerint fogja használni. Az ÁSZF hatályba lépése az Ügyfél által történő elfogadást követően azonnal megtörténik, és az ÁSZF feltételei az Ügyfél és a Szolgáltató közötti jogviszony mindenkor érvényesek és kötelező érvényűek. Az ÁSZF-nek a jövőben bekövetkező változásai esetén az Ügyfélnek kötelessége a módosításokat elfogadni, különben nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére.

Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

Az Ügyfél jogosult a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételére és használatára. Az Ügyfélnek kötelessége a szolgáltatás igénybevétele során betartani az érvényben lévő jogszabályokat, különösen figyelembe véve az internetes etikett szabályait. Az Ügyfélnek biztosítania kell, hogy az általa közzétett tartalom nem sérti harmadik személyek jogait, továbbá nem tartalmaz jogellenes, káros vagy trágár anyagokat. Az Ügyfél vállalja, hogy nem használja a szolgáltatást semmilyen jogellenes célra, például a szerzői jogok megsértésére vagy a jogellenes tevékenységek támogatására. Az Ügyfélnek továbbá kötelessége az általa használt jelszó biztonságának megőrzése és azonnal tájékoztatni a Szolgáltatót, ha az észleli, hogy az illetéktelenek hozzáfértek az adatokhoz. Az Ügyfél továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást ne használják jogellenes tevékenységekre más személyek, például a megbízói, alkalmazottai vagy a számítógépén dolgozó egyéb személyek.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogosult arra, hogy az Ügyfél által közzétett tartalmat ellenőrizze, és ha az nem felel meg az ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek, akkor jogosult azt eltávolítani vagy módosítani. A Szolgáltató továbbá köteles biztosítani, hogy a szolgáltatás zavartalanul működjön, valamint a szervereket karbantartja és biztonságban tartja. A Szolgáltató a szolgáltatás technikai paramétereinek módosítása jogát fenntartja, amennyiben azt az Ügyfél előzetesen tájékoztatta. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges szolgáltatáskiesésekért, adatvesztésért vagy más károkért, amelyek a Szolgáltató hatáskörén kívül állnak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél szolgáltatásának használatát korlátozza vagy felfüggeszthesse, ha az Ügyfél az ÁSZF rendelkezéseit megszegi vagy bármilyen módon jogellenes tevékenységet folytat.

Díjak és fizetési feltételek

Az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak fizetni a szolgáltatásért a Szolgáltató által meghatározott díjszabás alapján. Az Ügyfélnek az adott szolgáltatás igénybevételéhez előre meg kell fizetnie a teljes díjat. Az éves előfizetés esetén az egész díjat egyszeri alkalommal kell kifizetni, míg a havi előfizetés esetén havonta kerül kiszámlázásra a díj. Ha az Ügyfél nem fizeti meg a szolgáltatás díját, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni a rendezett időszak lejártát követően azonnali hatállyal manuálisan, vagy akár automatizáltan.

Adatvédelem

Az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatok biztonsága kiemelten fontos a Szolgáltató számára, így azokat bizalmasan kezeli. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfél személyes adatai biztonságban legyenek. Az adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben használja fel, és semmilyen körülmények között nem adja át azokat harmadik félnek, kivéve, ha az jogszabályi előírás alapján kötelező. Az Ügyfélnek jogában áll bármikor tájékoztatást kérni a róla tárolt személyes adatokról, azok helyesbítését vagy törlését kérni, valamint tiltakozni azok felhasználása ellen. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél adatait az általa nyújtott szolgáltatás hatékonyabb nyújtása érdekében névtelenül és összesített formában felhasználja.

Biztonsági mentések

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért vagy adatkorlátozásért, amely az Ügyfél által feltöltött adatok, fájlok, képek vagy bármilyen más információ miatt következik be. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás csak az adatok tárolását jelenti, és nem tartalmazza az Ügyfél által feltöltött adatok biztonsági mentéseit és helyreállítását.

Az Ügyfélnek saját felelőssége a biztonsági mentések készítése, ha meg szeretné óvni adatait a véletlen adatvesztéstől, szolgáltatás szüneteltetése esetén történő kimaradásoktól vagy leállításoktól. A Szolgáltató csak bizonyos technikai meghibásodások esetén tart fenn biztonsági mentéseket, és ezeket nem tudja az Ügyfél rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben vis maior esemény következik be, mint például természeti katasztrófa, háború, tűzvész, sztrájk vagy bármely más olyan esemény, amely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megszüntetéséhez vezet, a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az adatvesztésért vagy az Ügyfél által elszenvedett kárért. Az Ügyfélnek az ilyen esetekben saját magának kell gondoskodnia a biztonsági mentésekről, ha azokra szüksége van.

Felelősség és kártérítés

Az Ügyfél vállalja, hogy a szolgáltatás használata során semmilyen módon nem sérti harmadik személyek jogait, ideértve a szerzői jogokat és a személyiségi jogokat is. Az Ügyfél teljes körű felelősséget vállal minden olyan tevékenységért, amely a szolgáltatás használata során történik, és az általa közzétett tartalomért is. Az Ügyfélnek fel kell tüntetnie, ha az általa közzétett tartalom nem az ő tulajdonát képezi. Az Ügyfél kártérítési felelősséget vállal minden olyan kártérítési igény esetén, amely a jogszabályok vagy az ÁSZF megsértése miatt keletkezik. A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél által okozott károkért, és az Ügyfél köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bármilyen kárát, beleértve a jogi költségeket is. Az Ügyfél köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót minden olyan jogi eljárásról, amely az általa közzétett tartalom miatt kezdődött.

Az Ügyfél nem jogosult átruházni a Szolgáltatásra vonatkozó jogait és kötelezettségeit harmadik személy(ek)re előzetes írásbeli engedély nélkül a Szolgáltató részéről. Az engedély nélküli átruházás súlyos szerződésszegést jelent, amely jogosítja a Szolgáltatót a szerződés azonnali felmondására. Ebben az esetben az Ügyfél nem jogosult semmilyen kártérítésre, és azonnal köteles megszüntetni a Szolgáltatás igénybevételét. A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél által harmadik félnek okozott károkért, amelyek az engedély nélküli átruházásból erednek. Az Ügyfél felelőssége a Szolgáltatás használatából eredő minden kártérítési követelés teljes mértékű és feltétlen kielégítése, beleértve az ilyen követelésekkel kapcsolatos jogi költségeket és a végrehajtási költségeket is.

A szerződés felmondása és módosítása

Az Ügyfél bármikor jogosult felmondani a szolgáltatást írásban vagy e-mailben a hello@wombatsolution.com címen. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás módosítására és az Általános Szerződési Feltételek változtatására. Az ÁSZF módosításai az Ügyfél által történő elfogadást követően azonnal hatályba lépnek. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármikor jogosult módosítani a szolgáltatás díjait és azok feltételeit, amelyekről az Ügyfél értesítést kap. Az Ügyfélnek jogában áll elutasítani a módosításokat és felmondani a szolgáltatást. Ha az Ügyfél folytatja a szolgáltatás használatát a módosítások elfogadását követően, akkor az azt jelenti, hogy elfogadta a módosításokat. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megszüntesse az Ügyfél jogosultságait a szolgáltatás használatára, ha az Ügyfél megsérti az ÁSZF feltételeit vagy a jogszabályokat.

A szolgáltatás igénybevétele során előre kell fizetni a díjat, és csak a díjrendezettségi időszak leteltét követően van lehetőség felmondani a szolgáltatást. Amennyiben az Ügyfél havi szolgáltatást vásárolt, akkor az adott hónapot követően lehet felmondani a szolgáltatást, míg éves előfizetés esetén az egész év letelte után van lehetőség erre. Az ügyfélnek a lejáratot megelőzően legalább 24 órával kell a Szolgáltató részére jelezni a megszüntetési szándékát.

Fontos kiemelni, hogy a Szolgáltató nem tartozik visszatérítési kötelezettséggel, azaz nem áll módjában visszatéríteni a már kifizetett díjat az Ügyfél számára, amennyiben a forduló nap előtt felmondja a szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy az Ügyfélnek az előre kifizetett díjra vonatkozóan nincs lehetősége semmilyen kompenzációra vagy visszatérítésre a Szolgáltatótól.

Az Ügyfélnek tudomásul kell vennie, hogy a szolgáltatás lemondása esetén a Szolgáltató a rendszerből az összes adatot törli. Az Ügyfél feladata és felelőssége biztonsági mentéseket készíteni minden fontos adatáról, mielőtt a szolgáltatást megszünteti. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az Ügyfél által nem biztonsági mentett adatokért, amelyek a szolgáltatás megszűnése után véglegesen elvesznek. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy minden fontos adatát biztonsági mentések formájában megőrizze a szolgáltatás lemondása előtt.

Egyéb rendelkezések

Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok irányadóak. Az ÁSZF-ből származó jogvitákra a magyar bíróságok lesznek illetékesek. Az ÁSZF-ben foglaltak bármilyen értelmezése vagy végrehajtása során felmerülő kérdések esetén a Szolgáltató döntése a mérvadó. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást bármikor felfüggeszthesse vagy megszüntethesse. Az Ügyfél nem jogosult semmilyen kártérítésre vagy kártalanításra a Szolgáltatóval szemben a szolgáltatás felfüggesztése vagy megszüntetése esetén. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megszüntetése után a Szolgáltató törli az összes adatot, és hogy az Ügyfélnek saját felelőssége biztonsági mentéseket készíteni a lejárat előtt. Az Ügyfél köteles minden esetben teljes mértékben együttműködni a Szolgáltatóval a szolgáltatás felfüggesztése vagy megszüntetése esetén.

Hatálybalépés

Az ÁSZF a Webtárhely szolgáltatásra vonatkozik, és 2022. december 15-én lép hatályba. Az ÁSZF hatályát az ÁSZF módosításáig tartja, azaz amíg a Szolgáltató úgy dönt, hogy frissíti az ÁSZF-et, addig az Ügyfeleknek be kell tartaniuk az ÁSZF-ben foglaltakat. Az ÁSZF lényegében egy szerződés a Szolgáltató és az Ügyfelek között, és azt ajánljuk, hogy az Ügyfelek alaposan tanulmányozzák az ÁSZF-et, mielőtt regisztrálnának a szolgáltatásra. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor módosítsa, és az Ügyfeleknek kötelező elfogadniuk az új feltételeket. Ha az Ügyfeleknek bármilyen kérdése van az ÁSZF-fel kapcsolatban, javasoljuk, hogy lépjenek kapcsolatba a Szolgáltatóval, és kérjenek további információt.